Early morning vineyard courtesy of Karsten Wurth from Unsplash.